Regulamin Sklepu 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy NEWGRADVETS dostępny pod adresem internetowym www.newgradvets.com prowadzony jest przez Magdalenę West i Patrycję Zimmermann pod firmą: ForeignVets Assets Pty Ltd, z siedzibą przy: 29 Weber Court, Victoria Point, QLD, 4165, Australia, zarejestrowaną w Australii pod numerem ACN 660 263 141. VAT/ABN numer 87 660 263 178
 2. W celu kontaktu ze Sklepem Internetowym prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]. Wiadomość można wysłać w każdej chwili, natomiast odpowiedzi można się spodziewać od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach roboczych. 
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.newgradvets.com oraz zasady zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem 

§2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Właściciel - firma ForeignVets Assets Pty Ltd, z siedzibą przy: 29 Weber Court, Victoria Point, QLD, 4165, Australia, zarejestrowaną w Australii pod numerem ACN 660 263 141. VAT/ABN numer 87 660 263 178
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.newgradvets.com.
 5. Sklep internetowy NEWGRADVETS – serwis internetowy dostępny pod www.newgradvets.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty (w tym kursy online, webinary i inne) prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NEWGRADVETS a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§3 Zasady z korzystania ze sklepu internetowego

 1. Przeglądanie dostępnych produktów w Sklepie nie wymaga założenia konta.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po założeniu konta poprzez zarejestrowanie adresu e-mail Klienta i wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5. 
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, wiadomości związanych z kursem/webinarem (w tym odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania), a także informacji dotyczących nowych kursów i wydarzeń i zmianach w niniejszym Regulaminie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym na urządzeniach mobilnych, oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.newgradvets.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kup teraz” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) e-mail
  b) dane dotyczące płatności (imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej/ debetowej, numer karty, datę ważności karty, kod CVC)
  c) adres rozliczeniowy
  d) adres dostawy
  e) NIP oraz dane firmy – w przypadku prośby o fakturę VAT prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].
 7. Dane dotyczące płatności są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem przez platformę Teachable i nie są przekazywane Sklepowi Internetowemu NEWGRADVETS. Dane te są zapisywane na koncie zarejestrowanego Klienta tylko w przypadku zaznaczenia opcji “Zapisz moje dane rozliczeniowe do przyszłych zakupów”. Także i w tym przypadku dane te nie są przekazywane Sklepowi Internetowemu NEWGRADVETS. 
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kup teraz”.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NEWGRADVETS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Gratulujemy! Jesteś zapisany na nasz kurs [nazwa kursu]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5 Dostawa produktów oraz oferowane metody płatności

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, a także w euro i funtach brytyjskich. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Dostawa produktów odbywa się poprzez udostępnienie na platformie Teachable treści zamówionego kursu, z zastrzeżeniem ust. 3. Treści dostępne są dla Klienta po zalogowaniu się przez niego na stronie www.newgradvets.com przy użyciu adresu e-mail użytego przy składaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3. 
 3. Treści zamówionego kursu są dostępne dla Klienta w formie cotygodniowo udostępnianych modułów, zgodnie z informacją podaną na stronie opisu każdego kursu. W szczególności:
  a) dostęp do materiałów PDF/quizów do danego modułu istnieje od momentu startu danego modułu do upływu 6 miesięcy od daty startu kursu (pierwszego modułu),
  b) dostęp do nagrań audio-wideo istnieje od momentu startu danego modułu do daty pierwszego terminu egzaminu końcowego, każdorazowo określonej na stronie opisu kursu. 
 4. Oferowane metody płatności to:
  a) karta kredytowa,
  b) karta płatnicza,
  c) Apple Pay,
  d) Google Pay,
  e) PayPal,
  f) Przelewy24.
 5. Metody płatności określone w ust. 4 c) oraz d) są dostępne dla Klientów, którzy aktywowali je w swoich urządzeniach mobilnych.
 6. Metody płatności określone w ust. 4 e) oraz f) są udostępniane na pisemną prośbę Klienta w postaci wiadomości e-mail. 
 7. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności kartami są platformy Teachable i Stripe.
 8. Sklep internetowy NEWGRADVETS (zarejestrowany w Australii) nie oferuje płatności przelewem na numer konta bankowego z uwagi na obustronnie wysokie koszty transakcji pozawspólnotowego przelewu zagranicznego. 

§6 Prawa własności intelektualnej

 1. Treści zawarte w Sklepie internetowym NEWGRADVETS, produkty (w tym kursy online, webinary i inne produkty oferowane w Sklepie), logotypy oraz znaki towarowe są własnością Właściciela, za wyjątkiem treści, których autorstwo zostało odpowiednio zaznaczone w danym dokumencie.
 2. Prawa autorskie do elementów będących własnością Właściciela przysługują Właścicielowi oraz podmiotom z nim współpracującym. 
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności udostępnianie ich osobom nieuprawnionym, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§7 Zwroty i reklamacje 

 1. Klientom sklepów internetowych przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą e-mailową na adres [email protected], w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy (złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego).
 3. Zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia (udostępnienie kursu) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep internetowy NEWGRADVETS o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 4. Sklep internetowy NEWGRADVETS oferuje swoim Klientom Gwarancję Satysfakcji, według której jeśli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w kursie w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kursu, Sklep zwróci Klientowi 100% wpłaconej kwoty. Gwarancja Satysfakcji przedłuża zatem prawo do odstąpienia od umowy dla Klientów, którzy złożą zamówienie co najmniej 14 dni przed startem kursu.  
 5. Jeśli Klient dokonuje zamówienia na dany kurs na 14 i mniej dni przed startem kursu, obowiązują normalne warunki odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 2 i 3.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep NEWGRADVETS cofnie udostępnienie treści kursu Klientowi, który odstąpił od umowy i zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę. Zwrot wpłaconej kwoty będzie dokonany niezwłocznie oraz nie później niż w terminie 14 dni przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej. Z uwagi na opóźnienia w transakcjach międzynarodowych, wpływ zwróconych środków na konto Klienta może nastąpić w ciągu 30 dni.
 7. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 8. W celu dochodzenia praw z tytułu reklamacji, Klient powinien złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep internetowy NEWGRADVETS niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny pierwotnej, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. 
 9. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres [email protected], a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna; żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep internetowy NEWGRADVETS jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, niezapewnienia przez Klienta wymagań technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1, użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

§8 Dane osobowe

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel określony w Polityce Prywatności.  
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 5. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres dostawy, e-mail, dane dotyczące płatności:
  a) Teachable,
  b) Stripe.
 6. W przypadku danych dotyczących płatności, ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 8. Klient w każdym czasie ma prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Więcej informacji na temat danych osobowych i plików “cookies” znajduje się w Polityce Prywatności. 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie w sposób niezgodny z prawem jest zabronione. 
 2. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży zawartej poprzez Sklep jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Właściciel Sklepu internetowego NEWGRADVETS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Właściciel poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Regulamin obowiązuje od dnia 9 stycznia 2023 roku

 
Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
   1. modify or copy the materials;
   2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
   3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
   4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
   5. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.