Regulamin Sklepu 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy NEWGRADVETS dostępny pod adresem internetowym www.newgradvets.com prowadzony jest przez Magdalenę West i Patrycję Zimmermann pod firmą: ForeignVets Assets Pty Ltd, z siedzibą przy: 29 Weber Court, Victoria Point, QLD, 4165, Australia, zarejestrowaną w Australii pod numerem ACN 660 263 141. VAT/ABN numer 87 660 263 178
 2. W celu kontaktu ze Sklepem Internetowym prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]. Wiadomość można wysłać w każdej chwili, natomiast odpowiedzi można się spodziewać od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach roboczych. 
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.newgradvets.com oraz zasady zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za jego pośrednictwem.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Właściciel - firma ForeignVets Assets Pty Ltd, z siedzibą przy: 29 Weber Court, Victoria Point, QLD, 4165, Australia, zarejestrowaną w Australii pod numerem ACN 660 263 141. VAT/ABN numer 87 660 263 178
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.newgradvets.com.
 5. Sklep internetowy NEWGRADVETS – serwis internetowy dostępny pod www.newgradvets.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty (w tym kursy online, webinary i inne) prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NEWGRADVETS a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenęTowaru.

§3 Zasady z korzystania ze sklepu internetowego

 1. Przeglądanie dostępnych produktów w Sklepie nie wymaga założenia konta.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po założeniu konta poprzez zarejestrowanie adresu e-mail Klienta i wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5. 
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, wiadomości związanych z kursem/webinarem (w tym odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania), a także informacji dotyczących nowych kursów i wydarzeń i zmianach w niniejszym Regulaminie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym na urządzeniach mobilnych, oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.newgradvets.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kup teraz” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz całkowitej rezygnacji z powziętego postanowienia o zawarciu Umowy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie niezbędne jest podanie przez Klienta wszystkich danych koniecznych do zrealizowania zamówienia, tj.

  a) adres e-mail

  b) dane dotyczące płatności (imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej/ debetowej, numer karty, datę ważności karty, kod CVC)

  c) adres rozliczeniowy

  d) adres dostawy

  e) NIP oraz dane firmy – w przypadku prośby o fakturę VAT prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].
 7. Dane dotyczące płatności są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem przez platformę Teachable (zakres działań i uprawnień podmiotu szerzej określony w ustępach 2 i 7 paragrafu 5 oraz literze a ustępu 5 paragrafu 8) i nie są przekazywane Sklepowi Internetowemu NEWGRADVETS. Dane te są zapisywane na koncie zarejestrowanego Klienta tylko w przypadku zaznaczenia opcji “Zapisz moje dane rozliczeniowe do przyszłych zakupów”. Także i w tym przypadku dane te nie są przekazywane Sklepowi Internetowemu NEWGRADVETS. 
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  a) przedmiotu zamówienia,

  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c) wybranej metody płatności.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kup teraz”.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NEWGRADVETS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Gratulujemy! Jesteś zapisany na nasz kurs [nazwa kursu]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Właściciel Sklepu internetowego NEWGRADVETS zaleca sprawdzenie przez Klienta ustawień skrzynki e-mail Klienta w celu weryfikacji, czy maile w domenie newgradvets.com nie są katalogowane poza folderem “główne” (inaczej: “odebrane”), np.poprzez umieszczenie ich w folderach takich jak “oferty” czy “spam”, na co Właściciel Sklepu nie ma wpływu i co, tym samym, nie wpływa na prawa i obowiązki wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5 Dostawa produktów oraz oferowane metody płatności

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, a także w euro i funtach brytyjskich. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Dostawa produktów odbywa się poprzez udostępnienie na platformie Teachable treści zamówionego kursu, z zastrzeżeniem ust. 3. Treści dostępne są dla Klienta po zalogowaniu się przez niego na stronie www.newgradvets.com przy użyciu adresu e-mail użytego przy składaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3. 
 3. Treści zamówionego kursu są dostępne dla Klienta w formie cotygodniowo udostępnianych modułów, zgodnie z informacją podaną na stronie opisu każdego kursu. W szczególności:

  a) dostęp do materiałów PDF/quizów do danego modułu istnieje od momentu startu danego modułu do upływu 6 miesięcy od daty startu kursu (pierwszego modułu),

  b) dostęp do nagrań audio-wideo istnieje od momentu startu danego modułu do daty drugiego terminu egzaminu końcowego, każdorazowo określonej na stronie opisu kursu. 
 4. Oferowane metody płatności to:

  a) karta kredytowa,

  b) karta płatnicza,

  c) Apple Pay,

  d) Google Pay,

  e) PayPal,

  f) metody płatności dostępne za pośrednictwem platformy Przelewy24.
 5. Metody płatności określone w ust. 4 c) oraz d) są dostępne dla Klientów, którzy aktywowali je w swoich urządzeniach mobilnych.
 6. Metody płatności określone w ust. 4 e) oraz f) są udostępniane na pisemną prośbę Klienta w postaci wiadomości e-mail. 
 7. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności kartami są platformy zewnętrzne: Teachable i Stripe. Regulaminy korzystania usług i obsługi płatności platform Teachable i Stripe.
 8. Sklep internetowy NEWGRADVETS (zarejestrowany w Australii) nie oferuje płatności przelewem na numer konta bankowego z uwagi na obustronnie wysokie koszty transakcji pozawspólnotowego przelewu zagranicznego. 

§6 Prawa własności intelektualnej

 1. Treści zawarte w Sklepie internetowym NEWGRADVETS, produkty (w tym kursy online, webinary i inne produkty oferowane w Sklepie), logotypy oraz znaki towarowe są własnością Właściciela, za wyjątkiem treści, których autorstwo zostało odpowiednio oznaczone w danym dokumencie.
 2. Prawa autorskie i prawa pokrewne do elementów będących własnością Właściciela przysługują Właścicielowi oraz podmiotom z nim współpracującym. 
 3. Niezgodne z Umową działania, naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne, w tym majątkowe, przysługujące Właścicielowi oraz podmiotom z nim współpracującym, w szczególności poprzez udostępnianie ich osobom trzecim, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§7 Zwroty i reklamacje 

 1. Klientom sklepów internetowych przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą e-mailową na adres [email protected], w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy (złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego).
 3. Zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia (udostępnienie kursu) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep internetowy NEWGRADVETS o utracie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odleglość. 
 4. Sklep internetowy NEWGRADVETS oferuje swoim Klientom Gwarancję Satysfakcji, według której jeśli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w kursie w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kursu, Sklep zwróci Klientowi 100% wpłaconej kwoty. Gwarancja Satysfakcji przedłuża zatem prawo do odstąpienia od umowy dla Klientów, którzy złożą zamówienie co najmniej 14 dni przed startem kursu.  
 5. Jeśli Klient dokonuje zamówienia na dany kurs na 14 i mniej dni przed startem kursu, obowiązują normalne warunki odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 2 i 3.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep NEWGRADVETS cofnie udostępnienie treści kursu Klientowi, który odstąpił od umowy i zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę. Zwrot wpłaconej kwoty będzie dokonany niezwłocznie oraz nie później niż w terminie 14 dni przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej. Z uwagi na opóźnienia w transakcjach międzynarodowych, wpływ zwróconych środków na konto Klienta może nastąpić w ciągu 30 dni.
 7. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, zawartych w Dziale 2 Kodeksu cywilnego.
 8. W celu dochodzenia praw z tytułu reklamacji, Klient powinien złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep internetowy NEWGRADVETS niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny pierwotnej, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. 
 9. Chęć reklamacji produktu należy niezwłoćznie po jej stwierdzenu przez Klienta zgłosić drogą mailową na adres [email protected], a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami. Uchybienie zasadzie niezwlocznego zgłoszenia stwierdzonej wady może skutkować utratą uprawnien z tytułu rękojmi zgodnie z art. 563 §1 Kodeksu Cywilnego.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna; żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep internetowy NEWGRADVETS jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, niezapewnienia przez Klienta wymagań technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1, użytkowania produktu w sposób niezgodny z instrukcją.

§8 Dane osobowe

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupu w Sklepie, jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta, oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel określony w Polityce Prywatności.  
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 5. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres dostawy, e-mail, dane dotyczące płatności:

  a) Teachable,

  b) Stripe.
 6. W przypadku danych dotyczących płatności, ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 8. Klient w każdym czasie ma prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Więcej informacji na temat danych osobowych i plików “cookies” znajduje się w Polityce Prywatności. 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie w sposób niezgodny z prawem jest zabronione. 
 2. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży zawartej poprzez Sklep jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Właściciel Sklepu internetowego NEWGRADVETS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Właściciel poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Regulamin obowiązuje od dnia 9 stycznia 2023 roku


REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW PREZENTOWYCH

ForeignVets Assets Pty Ltd 


1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z Voucherów Prezentowych wydawanych i dystrybuowanych przez ForeignVets Assets Pty Ltd.


1.2 Pod poniższymi pojęciami, zawartymi w dalszej części regulaminu, należy rozumieć:

1.2.1 Wydawca - ForeignVets Assets Pty Ltd z siedzibą w Victoria Point, przy Weber Court 29, 4165 Victoria Point, QLD, Australia, wpisana do Australian Securities and Investment Commission pod numerem AU87660263178;

1.2.2 Sklep Internetowy - sklep Wydawcy, będący częścią strony internetowej Wydawcy, dostępny w Internecie pod adresem https://www.newgradvets.com/

1.2.3 Voucher Prezentowy, Voucher - imienny bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej stwierdzonej przy zakupie, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym Wydawcy;

1.2.4 Voucher Elektroniczny - Voucher Prezentowy wydawany przez Wydawcę w postaci pliku elektronicznego, przesyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail; Voucher Elektroniczny ma postać graficznego wizerunku Vouchera z numerem pozwalającym na jego identyfikację oraz informacją o wartości nominalnej; 

1.2.5 Nabywa - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa kartę w celu jej wykorzystania lub przekazania wskazanej przez siebie osobie trzeciej;

1.2.6 Użytkownik - wskazana z imienia i nazwiska, możliwa do identyfikacji osoba fizyczna, uprawniona przez Nabywcę do realizacji Vouchera; 


1.3 Vouchery dostępne są za pośrednictwem strony www.newgradvets.com, będącej częścią Sklepu Internetowego Wydawcy, i posiadają określone nominały kwotowe.


1.4 Voucher jest ważny i aktywny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jego zakupy przez Nabywcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lecz nie dłużej niż do czasu wyczerpania zgromadzonych na nim środków. 


1.5 Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części.


1.6 Voucher jest elektronicznym bonem towarowych przypisanym do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej Użytkownika, wskazanej co najmniej z imienia i nazwiska przez Nabywcę w momencie dokonywania zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Po przesłaniu Nabywcy Vouchera drogą elektroniczną na wskazany przezeń adres e-mail, nie ma możliwości zmiany zawartych na Voucherze danych Użytkownika, będącego jedyną osobą uprawnioną do jego realizacji.


1.7 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Vouchera po jego przekazaniu Nabywcy.2. Nabycie i aktywacja Vouchera Prezentowego

2.1 Vouchery Elektroniczne można nabyć wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wydawcy.


2.2 Voucher nie może zostać nabyty z wykorzystaniem innego bonu towarowego.


2.3 Aktywacja Vouchera następuje z chwilą wysłania przez Wydawcę lub osobę przez niego uprawnioną wiadomości email zawierającej Voucher Elektroniczny na podany przez Nabywcę adres e-mail.


2.4 Potwierdzeniem daty dokonania aktywacji Vouchera jest data wysłania wiadomości email przez Wydawcę lub osobę przez niego uprawnioną, zawierającej Voucher Elektroniczny na podany przez Nabywcę adres e-mail.


2.5 Wydawca, na żądanie Nabywcy, wystawia fakturę na osobę fizyczną lub firmę, stanowiącą dokument potwierdzający nabycie Vouchera. Ze względu na miejsce rejestracji przedsiębiorstwa Wydawcy w.w. faktura nie jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów prawa polskiego.3. Zwrot Vouchera Prezentowego

3.1. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne w całości ani w części, z zastrzeżeniem pkt. 3.2.


3.2. W przypadku nabycia Vouchera przez Nabywcę będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (z dalszymi zmianami), Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera Elektronicznego na wskazany przez siebie adres e-mail, bez konieczności podawania przyczyny, pod warunkiem, że Voucher jest aktywny, a środki na nim zakumulowane nie zostały wydane, w całości lub w części, przed upływem w.w. terminu 14 dni.


3.3 Zwrotu Vouchera może dokonać wyłącznie Nabywca.


3.4 W celu zwrotu Vouchera zgodnie z punktem 3.2 niniejszego Regulaminu, Nabywca przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu Vouchera zawartej na odległość w formie elektronicznej na adres e-mail wydawcy: [email protected]. Oświadczenie musi zawierać wyraźne wskazanie chęci odstąpienia od umowy zakupu Vouchera oraz informacje umożliwiające identyfikację Nabywcy (imię i nazwisko lub adres e-mail podany podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego) lub transakcji (numer ID transakcji i jej datę oraz wartość zwracanego Vouchera). 


3.5 Wydawca dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, spełniającego wymagania zawarte w pkt. 3.3 i 3.4, na poczet tej samej formy płatności, której Nabywca użył do zakupienia Vouchera. Wydawca nie odpowiada za czas realizacji zwrotu płatności przez podmioty pośredniczące (np.bank).


4. Zasady płatności z wykorzystaniem Vouchera Prezentowego

4.1 Realizacja Vouchera polega na nabywaniu za jej równowartość towarów lub usług oferowanych przez Wydawcę, na zasadach określonych w Regulaminie. 


4.2 Voucher można zrealizować wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


4.3 Aby zrealizować Voucher podczas zakupów w Sklepie Internetowym należy podczas dokonywania płatności podać jego numer w odpowiednim oknie formularza zakupu.


4.4 Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne Vouchery.


4.5 Wartość Vouchera jest równa ilości zgromadzonych na nim środków. 


4.6 Użytkownik może posłużyć się Voucherem wyłącznie raz, wykorzystując wszystkie zgromadzone na nim środki, bez możliwości jego dodatkowego doładowania.


4.7 W chwili, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży towarów lub świadczenia usług (odrębną od umowy zakupu Vouchera) przedstawiając Voucher do realizacji, kwota należności do zapłaty przez Użytkownika w zw. z w.w. umową zostanie pomniejszona o wartość Vouchera, a następnie Voucher zostanie automatycznie dezaktywowany. 


4.8 Informacje o dacie ważności oraz sumie środków zgromadzonych na Voucherze znajdują się na jego graficznym przedstawieniu, przesłanym przez Wydawcę na wskazany przez Nabywcę adres e-mail. Użytkownik może je również uzyskać zadając Wydawcy pytanie za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres [email protected]


4.9 Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

4.9.1 osoba wnioskująca o realizację nie jest Użytkownikiem zgodnie z definicją punktu 1.2.6 niniejszego Regulaminu lub jej identyfikacja jest niemożliwa;

4.9.2 Voucher jest nieaktywny;

4.9.3 upłynął termin ważności Vouchera;


4.10 Wydawca, na żądanie Użytkownika, wystawia fakturę na osobę fizyczną lub firmę, stanowiącą dokument potwierdzający zawarcie transakcji, w ramach której zrealizowany został Voucher.

4.10.1 Ze względu na miejsce rejestracji przedsiębiorstwa Wydawcy w.w. faktura nie jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

4.10.2 Kwota w.w. faktury obliczona zostanie na podstawie wartości złożonego zamówienia pomniejszonego o wartość zrealizowanego w trakcie zakupu Vouchera.5. Zwrot towarów nabytych z wykorzystaniem Vouchera Prezentowego

5.1 W przypadku zwrotu pełnowartościowego towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w wykorzystaniem Vouchera, Użytkownik otrzyma zwrot ceny zakupionego towaru w formie nowego, imiennego Vouchera (równowartość wartości Vouchera zrealizowanego przy dokonywaniu transakcji) oraz na poczet tej samej formy płatności, którą Użytkownik wybrał w trakcie zawierania umowy z wykorzystaniem Vouchera (w częściach odpowiadających sumom pochodzącym z obu tych źródeł). 


5.2 Zwrot zakupionego pełnowartościowego towaru możliwy jest wyłącznie:

5.2.1 w terminie 14 dni od jego zakupu przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (z dalszymi zmianami), z uwzględnieniem punktów 5.3.1 i 5.3.2 niniejszego Regulaminu;

5.2.2 w terminie 7 dni od rozpoczęcia kursu będącego przedmiotem umowy, zgodnie z oferowaną przez Wydawcę Gwarancją Satysfakcji.


5.3 Wydawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu zakupionego przez Użytkownika towaru w następujących przypadkach:

5.3.1 braku złożenia oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia; oświadczenie w formie elektronicznej, zawierające wyraźne wskazanie chęci odstąpienia od umowy zakupu Vouchera oraz informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko lub adres e-mail podany podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego) lub transakcji (numer ID transakcji i jej datę oraz przedmiot), Użytkownik przesyła na adres e-mail wydawcy: [email protected];

5.3.2 wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem zgody na zrzeczenie się przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku, gdy dzień rozpoczęcia kursu będącego przedmiotem umowy, jest dniem wcześniejszym, niż data upłynięcia 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość;

5.3.3. upłynął termin możliwości odstąpienia przez Użytkownika od umowy, której przedmiotem jest oferowany przez Wydawcę kurs, wynikający z oferowanej przez Wydawcę Gwarancji Satysfakcji, wynoszący 7 dni od daty rozpoczęcia w.w. kursu. 6. Reklamacje dotyczące korzystania z Voucherów Prezentowych

6.1 Reklamacje dotyczące korzystania z Voucherów Prezentowych należy zgłaszać bezpośrednio Wydawcy, drogą elektroniczną, na adres [email protected]. Jako tytuł wiadomości należy podać “Voucher Prezentowy - Reklamacja”, a w jej treści zawrzeć numer identyfikacyjny Vouchera stanowiącego przedmiot reklamacji. 


6.2 Prawidłowo zgłoszoną reklamację Wydawca rozpatruje niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.


6.3 Wydawca ustosunkuje się reklamacji w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail zgodny z tym, z którego reklamacja została przesłana, chyba, że Użytkownik wskaże w niej w sposób wyraźny inny adres e-mail, jako właściwy do dalszej korespondencji.7. Postanowienia końcowe

7.1 Voucher, w świetle obowiązujących przepisów prawa, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Voucher jest elektroniczną formą bonu towarowego.


7.2 Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.newgradvets.com


7.3 Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian technicznych aspektów wydawania i obsługi Voucherów lub w celu zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu zmienionego regulaminu na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.newgradvets.com


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH

ForeignVets Assets Pty Ltd W RAMACH PROMOCJI “VOUCHER PREZENTOWY NA ŚWIĘTA 2023.”

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z Voucherów upominkowych wydawanych i dystrybuowanych przez ForeignVets Assets Pty Ltd.

1.2 Pod poniższymi pojęciami, zawartymi w dalszej części regulaminu, należy rozumieć:

1.2.1 Wydawca - ForeignVets Assets Pty Ltd z siedzibą w Victoria Point, przy Weber Court 29, 4165 Victoria Point, QLD, Australia, wpisana do Australian Securities and Investment Commission pod numerem AU87660263178;

1.2.2 Sklep Internetowy - sklep Wydawcy, będący częścią strony internetowej Wydawcy, dostępny w Internecie pod adresem https://www.newgradvets.com/

1.2.3 Voucher Upominkowy, Voucher - imienny bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej stwierdzonej przy zakupie, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym Wydawcy;

1.2.4 Voucher Elektroniczny - Voucher Upominkowy wydawany przez Wydawcę w postaci pliku elektronicznego, przesyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail; Voucher Elektroniczny ma postać graficznego wizerunku Vouchera z numerem pozwalającym na jego identyfikację oraz informacją o wartości nominalnej; 

1.2.5 Nabywa - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa kartę w celu jej wykorzystania lub przekazania wskazanej przez siebie osobie trzeciej;

1.2.6 Użytkownik - wskazana z imienia i nazwiska, możliwa do identyfikacji osoba fizyczna, uprawniona przez Nabywcę do realizacji Vouchera; 

1.3 Vouchery dostępne są za pośrednictwem strony www.newgradvets.com, będącej częścią Sklepu Internetowego Wydawcy, i posiadają określone nominały kwotowe.

1.4 Voucher jest ważny i aktywny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jego zakupy przez Nabywcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lecz nie dłużej niż do czasu wyczerpania zgromadzonych na nim środków. 

1.5 Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części.

1.6 Voucher jest elektronicznym bonem towarowych przypisanym do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej Użytkownika, wskazanej co najmniej z imienia i nazwiska przez Nabywcę w momencie dokonywania zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Po przesłaniu Nabywcy Vouchera drogą elektroniczną na wskazany przezeń adres e-mail, nie ma możliwości zmiany zawartych na Voucherze danych Użytkownika, będącego jedyną osobą uprawnioną do jego realizacji.

1.7 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Vouchera po jego przekazaniu Nabywcy.

2. Nabycie i aktywacja Voucheru Upominkowego

2.1 Vouchery Elektroniczne można nabyć wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wydawcy.

2.2 Voucher nie może zostać nabyty z wykorzystaniem innego bonu towarowego.

2.3 Aktywacja Vouchera następuje z chwilą wysłania przez Wydawcę lub osobę przez niego uprawnioną wiadomości email zawierającej Voucher Elektroniczny na podany przez Nabywcę adres e-mail.

2.4 Potwierdzeniem daty dokonania aktywacji Vouchera jest data wysłania wiadomości email przez Wydawcę lub osobę przez niego uprawnioną, zawierającej Voucher Elektroniczny na podany przez Nabywcę adres e-mail.

2.5 Wydawca, na żądanie Nabywcy, wystawia fakturę na osobę fizyczną lub firmę, stanowiącą dokument potwierdzający nabycie Vouchera. Ze względu na miejsce rejestracji przedsiębiorstwa Wydawcy w.w. faktura nie jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

3. Zwrot Vouchera Upominkowego

3.1. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne w całości ani w części, z zastrzeżeniem pkt. 3.2.

3.2. W przypadku nabycia Vouchera przez Nabywcę będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (z dalszymi zmianami), Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera Elektronicznego na wskazany przez siebie adres e-mail, bez konieczności podawania przyczyny, pod warunkiem, że Voucher jest aktywny, a środki na nim zakumulowane nie zostały wydane, w całości lub w części, przed upływem w.w. terminu 14 dni.

3.3 Zwrotu Vouchera może dokonać wyłącznie Nabywca.

3.4 W celu zwrotu Vouchera zgodnie z punktem 3.2 niniejszego Regulaminu, Nabywca przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu Vouchera zawartej na odległość w formie elektronicznej na adres e-mail wydawcy: [email protected]. Oświadczenie musi zawierać wyraźne wskazanie chęci odstąpienia od umowy zakupu Vouchera oraz informacje umożliwiające identyfikację Nabywcy (imię i nazwisko lub adres e-mail podany podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego) lub transakcji (numer ID transakcji i jej datę oraz wartość zwracanego Vouchera). 

3.5 Wydawca dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, spełniającego wymagania zawarte w pkt. 3.3 i 3.4, na poczet tej samej formy płatności, której Nabywca użył do zakupienia Vouchera. Wydawca nie odpowiada za czas realizacji zwrotu płatności przez podmioty pośredniczące (np.bank).


4. Zasady płatności z wykorzystaniem Vouchera Upominkowego

4.1 Realizacja Vouchera polega na nabywaniu za jej równowartość towarów lub usług oferowanych przez Wydawcę, na zasadach określonych w Regulaminie. 

4.2 Voucher można zrealizować wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.3 Aby zrealizować Voucher podczas zakupów w Sklepie Internetowym należy podczas dokonywania płatności podać jego numer w odpowiednim oknie formularza zakupu.

4.4 Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne Vouchery.

4.5 Wartość Vouchera jest równa ilości zgromadzonych na nim środków. 

4.6 Użytkownik może posłużyć się Voucherem wyłącznie raz, wykorzystując wszystkie zgromadzone na nim środki, bez możliwości jego dodatkowego doładowania.

4.7 W chwili, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży towarów lub świadczenia usług (odrębną od umowy zakupu Vouchera) przedstawiając Voucher do realizacji, kwota należności do zapłaty przez Użytkownika w zw. z w.w. umową zostanie pomniejszona o wartość Vouchera, a następnie Voucher zostanie automatycznie dezaktywowany. 


4.8 Informacje o dacie ważności oraz sumie środków zgromadzonych na Voucherze znajdują się na jego graficznym przedstawieniu, przesłanym przez Wydawcę na wskazany przez Nabywcę adres e-mail. Użytkownik może je również uzyskać zadając Wydawcy pytanie za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres [email protected]


4.9 Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

4.9.1 osoba wnioskująca o realizację nie jest Użytkownikiem zgodnie z definicją punktu 1.2.6 niniejszego Regulaminu lub jej identyfikacja jest niemożliwa;

4.9.2 Voucher jest nieaktywny;

4.9.3 upłynął termin ważności Vouchera;


4.10 Wydawca, na żądanie Użytkownika, wystawia fakturę na osobę fizyczną lub firmę, stanowiącą dokument potwierdzający zawarcie transakcji, w ramach której zrealizowany został Voucher.

4.10.1 Ze względu na miejsce rejestracji przedsiębiorstwa Wydawcy w.w. faktura nie jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

4.10.2 Kwota w.w. faktury obliczona zostanie na podstawie wartości złożonego zamówienia pomniejszonego o wartość zrealizowanego w trakcie zakupu Vouchera.


5. Zwrot towarów nabytych z wykorzystaniem Vouchera Upominkowego

5.1 W przypadku zwrotu pełnowartościowego towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w wykorzystaniem Vouchera, Użytkownik otrzyma zwrot ceny zakupionego towaru w formie nowego, imiennego Vouchera (równowartość wartości Vouchera zrealizowanego przy dokonywaniu transakcji) oraz na poczet tej samej formy płatności, którą Użytkownik wybrał w trakcie zawierania umowy z wykorzystaniem Vouchera (w częściach odpowiadających sumom pochodzącym z obu tych źródeł). 


5.2 Zwrot zakupionego pełnowartościowego towaru możliwy jest wyłącznie:

5.2.1 w terminie 14 dni od jego zakupu przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (z dalszymi zmianami), z uwzględnieniem punktów 5.3.1 i 5.3.2 niniejszego Regulaminu;

5.2.2 w terminie 7 dni od rozpoczęcia kursu będącego przedmiotem umowy, zgodnie z oferowaną przez Wydawcę Gwarancją Satysfakcji.

5.3 Wydawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu zakupionego przez Użytkownika towaru w następujących przypadkach:

5.3.1 braku złożenia oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia; oświadczenie w formie elektronicznej, zawierające wyraźne wskazanie chęci odstąpienia od umowy zakupu Vouchera oraz informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko lub adres e-mail podany podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego) lub transakcji (numer ID transakcji i jej datę oraz przedmiot), Użytkownik przesyła na adres e-mail wydawcy: [email protected];

5.3.2 wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem zgody na zrzeczenie się przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku, gdy dzień rozpoczęcia kursu będącego przedmiotem umowy, jest dniem wcześniejszym, niż data upłynięcia 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość;

5.3.3. upłynął termin możliwości odstąpienia przez Użytkownika od umowy, której przedmiotem jest oferowany przez Wydawcę kurs, wynikający z oferowanej przez Wydawcę Gwarancji Satysfakcji, wynoszący 7 dni od daty rozpoczęcia w.w. kursu. 


6. Reklamacje dotyczące korzystania z Voucherów Upominkowych

6.1 Reklamacje dotyczące korzystania z Voucherów Upominkowych należy zgłaszać bezpośrednio Wydawcy, drogą elektroniczną, na adres [email protected]. Jako tytuł wiadomości należy podać “Voucher Upominkowy - Reklamacja”, a w jej treści zawrzeć numer identyfikacyjny Vouchera stanowiącego przedmiot reklamacji. 


6.2 Prawidłowo zgłoszoną reklamację Wydawca rozpatruje niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.


6.3 Wydawca ustosunkuje się reklamacji w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail zgodny z tym, z którego reklamacja została przesłana, chyba, że Użytkownik wskaże w niej w sposób wyraźny inny adres e-mail, jako właściwy do dalszej korespondencji.


7. Postanowienia końcowe

7.1 Voucher, w świetle obowiązujących przepisów prawa, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Voucher jest elektroniczną formą bonu towarowego.

7.2 Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.newgradvets.com

7.3 Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian technicznych aspektów wydawania i obsługi Voucherów lub w celu zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu zmienionego regulaminu na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.newgradvets.com 
Terms of Use - Teachable platform

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.


2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
 2. modify or copy the materials;
 3. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
 4. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
 5. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
 6. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
 7. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.


4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.


5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.


6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.


7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.


8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.

REGULAMIN KONKURSU “#jesieńzNGV”

z dnia 21 czerwca 2023r.


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu “#jesieńzNGV” (zwanego dalej “Konkursem”) jest ForeignVets Assets Pty Ltd z siedzibą w Weber Court 29, 4165 Victoria Point, QLD, Australia (zwany dalej “Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. 
 5. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tychże oraz żądania zmian lub ich usunięcia. 
 6. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 7. Konkurs nie stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Meta Platforms Inc..
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201 poz.1540 z późniejszymi zmianami).
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: “Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolnych przystępuje do Konkursu,
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury przyznawania i odbioru nagród, i w pełni go akceptuje,
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz regulaminu serwisu Instagram.com, 
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu Instagram.com. 
 9. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy oraz osoby pozostające z Organizatorem w dowolnym stosunku prawnym.


§3 NAGRODA

 1. Nagrodami w konkursie przewidziano dwa rodzaje nagród:
 2. jeden elektroniczny bon towarowy dla osoby będącej “Laureatem Głównym” (zgodnie z definicją wskazaną w §4), uprawniający do bezpłatnego dostępu do jednego kursu wybranego przez Laureata Głównego kursu z oferty dostępnej na stronie Organizatora www.newgradvets.com w zakładce “Oferta” (http://www.newgradvets.com/courses/) w dniu zakończenia Konkursu, z wyłączeniem pakietów zawierających więcej, niż jeden kurs,
 3. dwa elektroniczne bony towarowe o wartości 10%, uprawniające do skorzystania z rabatu we wskazanej wysokości, przeznaczone do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora www.newgradvets.com, przeznaczone dla dwóch osób będących “Laureatami Wspierającymi” (zgodnie z definicją wskazaną w §4), w liczbie jednego bonu dla jednej osoby,
 4. bon towarowy, będący nagrodą w Konkursie, nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, kodami zniżkowymi i bonami towarowymi, w tym rabatem w wysokości 10% naliczanym w wypadku zakupu jednego z pakietów kursów,
 5. bon towarowy, będący nagrodą w Konkursie, będzie ważny przez 90 dni od jego przekazania Laureatowi Wspierającemu.
 6. Informacja o nagrodzie zawarta jest w treści postu, opublikowanego w serwisie Instagram.com w dniu 23 czerwca 2024 roku na profilu @newgradvets, będącego ogłoszeniem Organizatora o Konkursie.
 7. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę / zamiennik nagrody innego rodzaju.
 8. Każdy z Laureatów może zrzec się przysługującej mu Nagrody, bez wpływu na pozostałych Laureatów, z zastrzeżeniem, że:
 9. Laureat nie może zrzec się Nagrody na rzecz innego Laureata lub osoby trzeciej,
 10. po zrzeczeniu się Nagrody Laureatowi nie przysługuje w jej miejsce ekwiwalent pieniężny, inna forma nagrody ani rekompensata w żadnej formie.§4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs oraz wszystkie związane z nim ogłoszenia ma formę postu (dalej: “Post Konkursowy”), będącego postem opublikowanym w serwisie Instagram.com w dniu 23 czerwca 2024 roku na profilu @newgradvets, należącym do Organizatora Konkursu.
 2. Konkurs trwa od momentu opublikowania Postu Konkursowego do dnia 30 czerwca 2024 roku do godziny 18:00:00.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora w formie postu opublikowanego w serwisie Instagram.com w dniu 1 lipca 2024 roku na profilu @newgradvets, należącym do Organizatora Konkursu.§5 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba posiadająca aktywne konto w serwisie Instagram.com, po zalogowaniu do swojego konta.
 2. Konkurs jest bezpłatny - Organizator nie pobiera żadnych opłat zarówno za przystąpienie do niego, jak i za odbiór Nagród.
 3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
 4. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości,
 5. wykonanie zadań konkursowych polegających na:
 6. obserwowaniu profilu @newgradvets w serwisie Instagram.com, należącego do Organizatora konkursu (przez cały okres od przystąpienia do Konkursu, przez ogłoszenie Laureatów przez Organizatora, do wydania Nagród Laureatom),
 7. dodaniu komentarza pod Postem Konkursowym, zawierającego:
 8. krótkie uzasadnienie przez Uczestnika chęci uczestnictwa w kursie będącym Nagrodą dla Laureata Głównego,
 9. oznaczenie dwóch innych osób, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, określone w niniejszym Regulaminie, 
 10. osiągnięcia największej liczby polubień opublikowanego przez siebie komentarza (w porównaniu z komentarzami innych Uczestników Konkursu).
 11. Uczestnik ma prawo do udostępnienia Postu Konkursowego na swoim profilu w serwisie Instagram.com w celu potencjalnego zwiększenia ilości polubień dla jego komentarza. Do liczby polubień wliczają się wyłącznie te uzyskane przez komentarz Uczestnika pod oryginalnym Postem Konkursowym.
 12. Do liczby polubień uzyskanych przez komentarz Uczestnika nie zostaną wliczone te, które dodane zostały po upływie czasu wskazanego w §4 ust.2. 
 13. Laureaci wyłonieni zostaną na podstawie ilości polubień uzyskanych przez komentarz Uczestnika pod Postem Konkursowym.
 14. Laureatem Głównym zostaje Uczestnik, której komentarz uzyskał największą liczbę polubień (w odniesieniu do komentarzy innych Uczestników Konkursu),
 15. Laureatami Wspierającymi zostają dwie osoby, oznaczone przez Laureata Głównego w jego komentarzu, zgodnie z warunkami uczestnictwa wymienionymi w ust.3 niniejszego paragrafu.
 16. Laureaci Konkursu zostaną powiadomiony o wygranej oraz sposobie i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej (direct message) w serwisie Instagram.com w terminie do 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu, wskazanego w §4 ust.2.
 17. Warunkiem odbioru Nagrody przez Laureata jest przesłania odpowiedzi na wiadomość Organizatora, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od jej otrzymania.
 18. w/w odpowiedź musi zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji oraz numer prawa wykonywania zawodu (w wypadku lekarzy weterynarii) Laureata,
 19. w wypadku przekroczenia w/w terminu na odpowiedź Laureat traci prawo do odbioru Nagrody,
 20. wykluczenie jednego z Laureatów na podstawie niniejszego ustępu nie wpływa na prawa pozostałych.
 21. Informacja o wyłonieniu Laureatów zostanie również opublikowana w poście publicznym na profilu @newgradvets w serwisie Instagram.com należącym do Organizatora.
 22. Nagrody, będące elektronicznymi bonami towarowymi o wartości określonej w §4 ust.1, przesłane zostaną w formie załącznika do wiadomości email, na adresy mailowe wskazane przez poszczególnych Laureatów (zgodnie z lit.a powyższego ustępu), w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji (lit.a ust.8 niniejszego paragrafu). 
 23. Laureat Główny, po jego wyłonieniu, nie ma możliwości zmiany kursu, wskazanego przez siebie w komentarzu pod Postem Konkursowym, na inny. 
 24. Laureaci Wspierający nie są zobowiązani do realizacji Nagrody w ramach tego samego kursu, który wybrany został przez Laureata Głównego.


§6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania lub skorzystania z Nagrody przez Laureata, z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, w szczególności, jeśli Laureat nie podał poprawnego adresu do korespondencji elektronicznej (adresu mailowego) lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w komentarzach do Postu Konkursowego, w zakresie ich rzetelności oraz prawidłowości, z zastrzeżeniem podejmowania działań związanych z usunięciem naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu serwisu Instagram.com lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika, którego działania naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu serwisu Instagram.com lub przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności, gdy:
 4. zawierają one w sobie treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji (bez względu na jej podłoże i sposób przekazu, w tym tekstowy, graficzny i w formie nagrań audio i/lub wideo)
 5. podejmowane są z wykorzystaniem profilu (konta) utworzonego i użytkowanego niezgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie serwisu Instagram.com,
 6. ingerują w mechanizm działa Konkursu, w tym poprzez tzw. “Kupowanie lajków” oraz tworzenie fikcyjnych profili (kont) w serwisie Instagram.com
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatyczny, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.com oraz za czasowe lub stałe zablokowanie dostępu Użytkownika do należącego przez niego profilu (konta) w serwisie Instagram.com, tak spowodowane problemami technicznymi, jak i będącego formą restrykcji nałożonych na Użytkownika przez serwis Instagram.com i/lub związane z nim podmioty trzecie.§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzeniu Konkursu, włączając w to proces przekazania Nagród Laureatom. 
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora nie dłużej, niż przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzeniu Konkursu, włączając w to proces przekazania Nagród Laureatom.
 3. Uczestnicy mają prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych, weryfikacji ich poprawności, a także żądania naniesienia w nich zmian lub całkowitego ich usunięcia.
 4. Wszystkie dane osobowe przekazywane są na zasadzie dobrowolności, jednak ich nie udostępnienie Organizatorowi uniemożliwia wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 5. W wypadku przekazania przez Uczestnika żądania usunięcia przez Organizatora jego danych osobowych, Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania Nagród (jeśli żądanie wpłynęło przed ich przekazaniem przez Organizatora).§8 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnik może składać przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty jego zakończenia, określonego w §4 ust.2. 
 2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Nagród, każdy z Laureatów może złożyć przez w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty wydania mu Nagrody.
 3. Reklamacje i zgłoszenia przyjmowaną są wyłącznie w formie pisemnej wiadomości elektronicznej przesłanej na adres [email protected]
 4. Reklamacja lub zgłoszenie musi zawierać:
 5. imię i nazwisko Uczestnika / Laureata,
 6. dane kontaktowe Uczestnika / Laureata, w tym adres mailowy oraz numer telefonu,
 7. opis przedmiotu reklamacji / zgłoszenia,
 8. uzasadnienie przesłanej reklamacji / zgłoszenia wraz z ewentualnymi załącznikami, wspierającymi tezę zgłaszającego.
 9. Reklamacje i zastrzeżenia zgłoszone po terminach wskazanych w ust. 1 i 2 i/lub w formie niezgodnej ze wskazaną w ust.3 i/lub niezawierające wszystkich danych wymaganych zgodnie z ust.4 nie wywołują skutków prawnych.
 10. Reklamacje i zastrzeżenia rozpatrywane będę w terminie do 7 dni roboczych.§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2024 roku i obowiązuje do dnia 15 września 2024 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, jeśli związane są one z koniecznością jego dopasowania do przepisów powszechnie obowiązujących lub związane są z bezpieczeństwem Uczestników Konkursu i/lub osób trzecich.
 3. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu stosuje się adekwatne przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i rozporządzeń powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rozwiązywanie sporów odnoszących się do Konkursu i wynikające z Konkursu oraz jego przebiegu, należeć będą do właściwości przedmiotowej i miejscowej sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.